مجله Pediatric Blood and Cancer
نام مجله Molecular Carcinogenesis برای اکتشافات در زمینه تحقیقات پایه و بالینی سرطان

نام مجله Molecular Carcinogenesis برای اکتشافات در زمینه تحقیقات پایه و بالینی سرطان

? نام مجله: Molecular Carcinogenesis

✅ ISSN: 1098-2744

?? کشور: آمریکا

✅ IF:3.851

✅ Q: Q2

✅ نوع نشریه: ماهیانه

✅ نمایه شده در: Pubmed, EMBASE, SCOPUS, MEDLINE, Life Science، Web of science

? توضیحات: این ژورنال در مورد اکتشافات در زمینه تحقیقات پایه و بالینی سرطان شامل شیمیایی، محیطی، فیزیکی، عفونت و التهاب است‌. هم چنین در مورد پیشگیری از سرطان، درمان سرطان، عملکرد انکوژن ها و ژن های مهارکننده تومور و عملکرد بیومارکرها در تشخیص و پیشگیری سرطان می باشد.

? زمینه های تحقیقات: مکانسیم های سلولی و مولکولی سرطان، مکانیسم های اپی ژنتیک در شروع، پیشرفت و درمان سرطان، اپیدمیولوژی مولکولی سرطان، شناسایی بیومارکرهای ریسک فاکتور سرطان و پیش اگهی و درمانی‌، جنبه های مولکولی انکوژن ها و ژنهای مهار کننده تومور و محصول ژنی انها در حیوانات مدل و سرطان های انسانی

مجله Cancer Cell برای تمام زمینه های سرطان را در سطح سلولی

مجله Cancer Cell برای تمام زمینه های سرطان را در سطح سلولی

? نام مجله: Cancer Cell

✅ ISSN: 1535-6108

?? نام کشور : آمریکا

✅IF: 22.844

✅ Q: Q1

✅نوع نشریه: ماهیانه

✅ نمایه شده در: Pubmed, EMBASE, SCOPUS, MEDLINE, Life Science

? توضیحات: ژورنال کنسر سل تمام زمینه های سرطان را در سطح سلولی پوشش می دهد.

? زمینه های تحقیقات: سلول، سلول سرطانی، بیوشیمی سلول، میکروب و میزبان سلول، سلول بنیادی سرطان، بیولوژی سرطان، اپی ژنتیک سرطان.

ژورنال Cancer Letters در زمینه Translational Oncology با تاکید بر روی درمان های هدفمند

ژورنال Cancer Letters در زمینه Translational Oncology با تاکید بر روی درمان های هدفمند

نام مجله: Cancer Letters

✅ ISSN: 0304-3835

??کشور : هلند

✅ IF: 6.491

✅ Q: Q1 Oncology

✅ نوع نشریه: ماهیانه

✅ نمایه شده در: Pubmed, EMBASE, SCOPUS, MEDLINE, Current Contents/Life Science

? توضیحات: ژورنال Cancer Letters مقالاتی ‌را در زمینه Translational Oncology چاپ میکند. این ژورنال تاکید زیادی بر روی درمان های تجربی بخصوص درمان هدفمند دارد.

? زمینه های تحقیقات: ژنتیک مولکولی و بیولوژی سلولی سرطان، بیولوژی پرتوها، پاتولوژی مولکولی، هورمون ها و سرطان، انکولوژی ویروسی، متاستاز و شیمی‌درمانی.