اعضا تیم دانشنامه سرطان (ایران)

هانیه شاطرزاده یزدی

دکتر هانیه شاطرزاده یزدی
مدیر اجرایی KnowCancer

 

منیره بهرامیمولود اسدی

ساره حجی آبادی

سرکار خانم دکتر منیره بهرامی                           مولود اسدی                                                     ساره حجی آبادی

مدیر امور بین الملل KnowCancer                    عضو تیم پژوهشی KnowCancer                   عضو تیم پژوهشی KnowCancer