فروغ زارعی کردشولی

فروغ زارعی کردشولی

فروغ زارعی کردشولی

سوابق تحصیلی خانم دکتر فروغ زارعی کردشولی

  1. دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه شیراز (۹۲- ۸۶)
  2. دکترای تخصصی آسیب شناسی با گرایش دامپزشکی از دانشگاه شیراز (۹۷-۹۲)

سوابق شغلی و پژوهشی خانم دکتر فروغ زارعی کردشولی

  1. مدرس دانشگاه های آزاد و علمی کاربردی
  2. دارای ۸ مقاله ISI و ۱ مقاله ISCدر حوزه ی بیماری های عفونی باکتریایی و انگلی، تومور، طب گیاهی و جاذب زیستی
  3. عضو تیم پژوهشی دانشنامه فارسی سرطان (knowcancer)