اعضای هیات تحریریه دانشنامه سرطان (بخش فارسی)

هانیه شاطرزاده یزدی

دکتر هانیه شاطرزاده یزدی
دبیر KnowCancer

 

منیره بهرامیمولود اسدی

ساره حجی آبادی

منیره بهرامی                                                       مولود اسدی                                                     ساره حجی آبادی

عضو هیات تحریریه KnowCancer                    عضو هیات تحریریه KnowCancer                  عضو هیات تحریریه KnowCancer

فروغ زارعی کردشولی      سمیه مذکور

فروغ زارعی کردشولی                                     سمیه مذکور

عضو هیات تحریریه KnowCancer                عضو هیات تحریریه KnowCancer